Chuối sấy dẻo – Dried banana

Chuối sấy dẻo không thêm đường ngọt tự nhiên và đầy dinh dưỡng. Chúng tôi tìm kiếm lọai chuối có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam để đảm bảo đầu ra sản phẩm Chuối sấy dẻo có hình dáng tốt nhất, với màu – hương – vị ngon tự nhiên.

No sugar added soft dried banana is naturally sweet and nutritious. It’s simply banana with neither additives nor sweeteners. We source the sweetest and top quality fresh bananas in Vietnam to ensure best shape, natural color, flavour and good taste for final soft dried banana products.